navgrah-tantrik-mantra

Om Krang Kreem Kraum Sah Bhaumay Namah ||

ऊँ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः।।