navgrah-tantrik-mantra

|| Jupiter Mantra ||

Om Gram Greem Graum Sah Guruve Namah ||

ऊँ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः।।