navgrah-tantrik-mantra

|| Rahu Mantra ||

Om Bhram Bhreem Bhraum Sah Rahve Namah ||

ऊँ भ्रां भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः।।