navgrah-tantrik-mantra

|| Saturn Mantra ||

Om Pram Preem Praum Sah Shanaishcharaye Namah ||

ऊँ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः।।