navgrah-tantrik-mantra

|| Ketu Mantra ||

Om Sram Sreem Sraum Sah Ketve Namah ||

ऊँ स्रां स्रीं स्रौं सः केतवे नमः।।