Nav Grah Mantras

Future Point | 01-Jan-2014

Views: 1898
Latest-news

1. Mantras for Sun


i. Tantrik


"Om Harang Hareeng Haraung Sah Suryay Namah"
This Mantra be recited for 7000 times. Surya Namaskar is a must in the morning and Pooja of Surya be performed with Red flowers and Red Chandan.

ii. Vedic Mantra

Om Hrang Hreeng Hraung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om Aakrishnen rajsa Vartmano Niveshyantmritam mrityanch Hiranyen Savita Rathenadevi Yati Bhuvnaji Pashyan Om Sah Swah bhuvah BhoohOm sah Haraung Hreeng Hrang Om Suryay Namah

iii. Puranic Mantra


"Japakusumasankasham Kashyapeyan Mahadhutim Tamodarim Sarvpapghnam PrantodamiDivakare”. 

2. Mantras for Moon 

i. Tantrik


"Om Shrang Shreeng Shraung Sah Chandramase Namah”. 

This mantra be recited for 11000 times. Chander Namaskar be performed in the evening after performing Chander pooja with white flowers and white Chandan.. 

ii. Vedic Mantra


"Om Shrang Shreeng Shraung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om emandeva aspatan subadhvammahane Kshatriye mahte Jyeshthayay mahte Janarajyayendrasyendriyay."
Emamamushya Putramashyai Putarmasyai Vivashvomi Raja Somoasmakan Brahmananam Raja. Om Swah Bhuvah Bhooh Om Sah Shraung Shreeng Shrang Om Chandramase namah. 

iii. Puranic Mantra


“Dadhishankhtusharabham Ksheerodarnavaseembham. 
Namami Shashinam Som Shambhormukutbhashanam”.

3. Mantras for Mercury

i. Tantrik Mantra 

Om Brang Breeng Braung Sah Budhay Namah

This mantra be recited for 9000 times. Pooja of Budha be performed with flowers of different colours. 

ii. Vedic Mantra 


“Om Brang Breeng Braung sah Bhoorbhavah Swah Om Udbudhyasvagne Pratijagrihi Twamishpurte Sah Srujetha Mayanch. Asmintsandhasthe Ardhyuktarsmin Vishvedeva Yajmanashch Prasedat. Om Swah Bhoovah Bhooh Om Braung Breeng Brang Om Budhay Namah”. 

iii. Puranic Mantra


“Priyang Gukalikashyamam Roopenpratimam Budham. 
Soumyam Soumyagunopitam Tam Budham Pranmamya”. 

4. Mantras for Mars 

i. Tantrik

“Om Krang Kreeng Kraung Sah Bhaumay Namah”. 

This mantra be recited for 10,000 times. Pooja be performed with Red Chandan and Red flowers of Lal Kaner preferably. 

ii. Vedic Mantra


Om Krang Kreeng Kraung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om Agnimoordha diwah Kakutpatih Prithivyaayam apa Reta Sijinvati Om Swah Bhoovah Bhooh Om Sah Kraung Kreeng Krang Om Bhaumay Namah”. 

iii. Puranic Mantra 


“Dharanigarbhsambhootam Vidyutkantisamprabham Kumaram Shaktihastamch Mangalam Pranamamyaham”. 

5. Mantras for Jupiter 

i. Tantrik 


“Om Jrang Jreeng Jraung Sah Gurve Namah”. 

This mantra be recited for 19000 times and pooja be performed with flowers of yellow colours. 

ii. Vedic Mantra 
“Om Jrang Jreeng Jraung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om Brihaspatiye Daryoarhadhumadhibhati Ritumajjaneshu. Yaddidayachchhvasritashra jatatadasmasu dravinam dohichittam. Om Swah Bhoovah Bhooh Om Sah jraung jreeng Om Brihaspatye Namah” 

iii. Puranic Mantra


“Devananch Rishinanch Gurum Kanchansannibham”. 
Buddhibhootam Trilokesham Tam Namami Brihaspatim” 

6. Mantras for Venus 

i. Tantrik 

“Om Drang Dreeng Draung Sah Shukray Namah”. 
This mantra be recited for 16000 thousand times. Pooja be performed with white flowers and white Chandan. 

ii. Vedic Mantra 

“Om drang dreeng draung Sah Om Bhoorbhavah Swah Om Annat Parisrato Rasam Brahmanam Vyapibat Kshatrampyah Somam Prajapatih! Riten Satyamindriyavipan Shukramandhasandrasymidampayomritamadhu. Om Svah Booh Om Sah Draung Dreeng Drang Om Shukray Namah” 

iii. Puranic Mantra

"Himkundmrinalabham Daityanam Paramam Gurum. Sarvashastrapravaktaram Bhargavam Pranamyaham” 

7. Mantra for Saturn :-To remove effects of Sade Sati

i. Tantrik Mantra

"Om Prang Preeng Prong Sah Shanye Namah”. 

ii. Vedic Mantra

"Om Khang Kheeng Khaung Sah Shanaye Namah” 

The either of the mantra be recited for 24000 times. Pooja be performed with blue flowers and chandan. Lit oil-deep at Pooja time. Keep a fast on Saturday. Saturn stotra be recited. Donate black mash, till, Sarsoon oil, iron vessal, black cloth etc. offer food to oldmen. Use sadesati Tantra. 

iii. Vedic Mantra 

"Om Khang Kheeng Khaung Sah Om Bhoorbhawah Swah Om Shano Devirabhishtaye Aapo Bhawantu Peetaye Shanyoribhisrivantu Nah. Om Swah Bhuyah Bhuh Om Sah Khong Kheeng Khang Om Shanaishchray Namah” 

iv. PURANIC MANTRA

“Om Neelanjansamabhasam Raviputram Yamagrajam. 
Chhayamartandsambhutam Tam Namami Shaneshcharam”. 

8. Mantras for Rahu 

i. TANTRIK 

“Om Bhrang Bhreeng Bhraung Sah Rahve Namah”. 
This Mantra be recited for 18000 times during night. Pooja be performed with Blue flowers and Chandan. 

ii. VEDIC MANTRA


“Om Bhrang Bhreeng Bhraung Sah Om Bhoorbhavah Svah Om Kayanashichittar Abhuvadooti Sadavriddhah Sabha ! Kayashthiyavrita. Om Svah Bhoovah Bhah Om Sah Bhraung Bhreeng Bhrang Om Rahve Namah”. 

iii. URANIC MANTRA


“Om Shradhkayam Mahavirya Chandradityavimardanam 
Singhikagarbhsambhootam Tam Rahu Pranamyaham.” 

9.Mantra for Ketu

i. TANTRIK 


“Om Prang Preeng Praung Sah Ketve Namah” 
This Mantra be recited for 1800 times. Pooja be performed with Dhoomravarna flowers andChandan. 

ii. VEDIC MANTRA


"Om Prang Preeng Praung Sah Bhoorbhavah savah. Om Ketum Krinnvanaketave Yeshomaryaapeshase. Samushdimarjayathah. Om Swah Bhoovah hooh Om Sah Praung Preeng Prang Ketve Namah”. 

iii. PURANIC MANTRA


“Om Palashpuspasankasham Tarkagrahamastakam. 
Raudram Roudratmakam Ghoram Tam Ketum Pranamamyaham”.