var-putra-patni-prapti-mantra

|| Var Prapti Mantra ||

Hey Gauri Shankrardhangi Yatha Twam Shankarpriya Tatha Maam Kuru Kalyani Kantkantam Sudurlabhaam ||

हे गौरि शंकरार्धंगि! यथा त्वं शंकरप्रिया। तथा मां कुरु कल्याणि! कान्तकांतां सुदुर्लभाम्।।