navgrah-mantra

|| Shani Vedik Mantra ||

Om Shanno Devirabhishtaya Aapo Bhawantu Peetaye Shanyorabhi Sravantu Nah ||

ऊँ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः।।