navgrah-laghu-mantra

|| Saturn Mantra ||

Om Shan Shanaishcharaye Namah ||

ऊँ शं शनैश्चराय नमः।।