vashikaran-mantra

|| Vashikaran Mantra ||

Mahamaya Hareshchaisha Tatha Sammohyate Jagat Gyaninamapi Chetansi Devi Bhagwati Hi Sa ||

महामाया हरेघ्चैषा तथा सम्मोह्यते जगत्। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा।।'