shakti-mantra

|| Durga Mantra ||

Om Dung Durgayai Namah ||

ऊँ दुं दुर्गायै नमः।।

Sarva Baadha Mukti Mantra

Sarvabadha Vinirmukto, Dhandhanyasutanvitah Manushyo Matprasaden Bhavishyati Na Sanshyah ||

सर्वाबाधा-विनिर्मुक्तो, धनधान्यसुतान्वितः। मनुष्यो मत्प्रसादेन् भविष्यति न संशयः।।'

Sarva Kalyaani Mantra

Sarv Mangal Mangalye Shive Sarvarth Sadhike Sharanye Trayambke Gouri Narayani Namostute ||

सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते।।'

Shakti Daayini Mantra

Srishtisthiti Vinashanam Shaktibhute Sanatani Gunaashraye Gunamaye Narayani Namostute ||

सृष्टिस्थिति विनाघानां शक्तिभूते सनातनि। गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोघ्स्तु ते।।'

Samasya Nidaan Mantra

Sharanagat Deenarta Paritranaparayane Sarvsyartihare Devi, Narayani Namostute ||

शरणागतदीनार्तंपरित्राणपरायणे। सर्वस्यार्तिहरे देवि, नारायणि नमोघ्स्तु ते।।

Bhay Nivaaran Mantra

Sarvaswarupe Sarveshe Sarvashakti Samanvite Bhaye Bhyastraahi No Devi Durge Devi Namostute ||

सर्वस्वरूपे सर्वेघे सर्वघक्ति समन्विते। भयेभ्यस्त्राहि नो देवि ! दुर्गे देवि नमोघ्स्तु ते।।'

Saubhagya Mantra

Dehi Saubhagyamaarogyam Dehi Me Paramam Sukham Rupam Dehi Jayam Dehi, Yasho Dehi Dwisho Jahi ||

'देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखम्। रूपं देहि जयं देहि, यघो देहि द्विषो जहि।।

Mahamaari Nivaaran Mantra

Jayanti Mangala Kali, Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namostute Te ||

जयन्ती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी। दुर्गा क्षमा घिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोघ्स्तु ते।।

Paap Mukti Mantra

Hinasti Daityatejansi Swanenapurya Ya Jagat Sa Ghanta Patu No Devi Papebhyo Nah Sutaniv ||

हिनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेनापूर्य या जगत्। सा घण्टा पातु नो देवि ! पापेभ्यो नः सुतानिव।।

Mukti Prapti Mantra

Vidhehi Devi Kalyanam, Vidhehi Parmam Shriyam Rupam Dehi Jayam Dehi, Yasho Dehi Dwisho Jahi ||

विधेहि देवि कल्याणं, विधेहि परमां श्रियम्। रूपं देहि जयं देहि, यघो देहि द्विषो जहि।।

Shatru Nishphalikaran Mantra

Tato Nishumbhah Samprapya Chetnamatkarmukah Aajghan Sharairdevim Kalim Kesarinam Tatha ||

ततो निघुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः। आजघान शरैर्देवीं कालीं केसरिणं तथा।।'

Durga Mantra

Om Dung Durgayai Namah ||

ऊँ दुं दुर्गायै नमः।।

Chamunda Mantra

Om Aing Hreeng Kleeng Chamundaye Vichchaye ||

ऊँ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै।।

Maatangi Mantra

Om Hreem Kleem Hoom Matangayai Phat Swaha ||

ऊँ ह्रीं क्लीं हूं मातंग्यै फट् स्वाहा।।

Chambike Mantras

Shakti-Shulen Pahi No devi Pahi Khadgen Chambike ||

शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके।।